วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

ภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน

   จากการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ทราบถึงพฤติกรรมที่นักเรียนอยู่บ้าน กิจกรรม เวลาว่างของนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีทั้งน้ำผลไม้  ผลไม้ ขนม มากมาย

ผู้ปกครองของเด็กหญิงกรรณิการ์   ดวงศรี
ผู้ปกครองของเด็กชายวิษณุ   จันทร์ผอง 
ผู้ปกครองของเด็กหญิงวริยา    คุ้มครอง


1 ความคิดเห็น: