วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว


               ชื่อ          นางสาวพรพิศ      ตุ้มสูงเนิน              ตำแหน่ง      ครูผู้สอน
               จบการศึกษา           ครุศาสตร์บัญฑิต  เอกสังคมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
                ปัจจุบันสอนวิชา       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                ระดับชั้นที่สอนชั้น    ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่  3
                 ครูที่ปรึกษาชั้น         ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ภาพการเยี่ยมบ้านนักเรียน

   จากการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ทราบถึงพฤติกรรมที่นักเรียนอยู่บ้าน กิจกรรม เวลาว่างของนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีทั้งน้ำผลไม้  ผลไม้ ขนม มากมาย

ผู้ปกครองของเด็กหญิงกรรณิการ์   ดวงศรี
ผู้ปกครองของเด็กชายวิษณุ   จันทร์ผอง 
ผู้ปกครองของเด็กหญิงวริยา    คุ้มครอง